HE EN

וזאת ליהודה 1 – ויאתיו כל לעבדך

י"ג טבת התשע"ז |11.01.2017 | אורחים

פתח דבר

בכ"ז בתמוז ציינו את יום הזכרון הראשון להסתלקותו של מורנו הרב יהודה עמיטל. דמותו הייחודית של הרב חיברה אמונה יוקדת עם פתיחות מחשבתית חדשנית. לצד היותו תלמיד חכם הנטוע בבית המדרש וממשיך את מסורת הדורות, היתה לו יכולת "לצאת מן הקופסא" ולבחון מחדש אמיתות מקובלות. העובדה שלא הסתגר בד' אמות של בית המדרש הביאה לכך שהשפעתו הקרינה מעבר לתלמידיו המובהקים ולכך זכה להוקרה והשפעה בקרב חוגים רבים, גם מאלה שאינם מבאי בית המדרש.

בחדשים שעברו מאז פטירתו אנו מרגישים שקולו חסר בנוף הישראלי בכלל ובציבור הציוני דתי בפרט. על כן ראינו לנכון להוציא עלון שבעז"ה יצא מספר פעמים בשנה וינסה ללכת לאורו של מורנו.

הרב עמיטל לא שאף להקים סביבו חסידות, קלויז או כת. מן המפורסמות שהרב לא ציפה שתלמידיו יחקו אותו בכל דרכיו ודעותיו אלא העריך עצמאות מחשבתית ואיפשר דיון פתוח וגם ביקורתי כלפי עמדותיו. אין אנו מתימרים להציג "מה הרב היה אומר" אלא רואים אנו בדמותו ובדרכו מקור להשראה.

למדנו מהרב עמיטל שיש להכיר את מורכבותה של כל שאלה ולראות בהכרה זו סימן לגישה תורנית אמיתית ולא פרימיטיבית. אנו רוצים לפתוח במה שתדון בשאלות ותציג את מורכבותן. אין כאן מקום לתשובות המוגבלות לאורכו של מיסרון או המוצגות כאלטרנטיבה היחידה בבחינת "כזה ראה וקדש".

בגליון הראשון, היוצא לקראת הימים הנוראים, רצינו לבחון נושא שהיה קרוב ללבו של מורנו. אחד המוטיבים המרכזיים של תפילות ראש השנה הוא הצפיה לקריאת שמו של הקב"ה על ידי כל האנושות. "מלוך על כל העולם כולו בכבודך ... וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו". לעתים נראה שהחזרה של עם ישראל לארצו והצורך להתרכז בבנין המדינה והגנתה השכיחו מאתנו את מקומם של לא-יהודים בעולמו של הקב"ה.

דווקא לקראת הימים הנוראים, בהם כל באי עולם עוברים לפני הקב"ה כבני מרון, ראינו מקום לבחון את יחסנו לאומות העולם בעמידתם בפני הקב"ה. איך עלינו להתייחס לעולם הרוחני של מי שאינם יהודים? האם יש לנו מה לקבל ממנו? האם היחס כלפי דתות אחרות השתנה מאז ימי הבינים? מה מקומה של היהדות בכפר הגלובלי ומה אמורה להיות תרומתה לעולם כזה? היש מקום לשיתוף פעולה רוחני בין אנשי אמת מכל באי עולם?

בשאלות אלו ואחרות נוגעים כמה מן המאמרים הקצרים שלפניכם.

העורכים – הרב יהודה גלעד וד"ר קלמן נוימן

תוכן העניינים


תגיות:
וזאת ליהודה