HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

"אשר שיברת – יישר כחך ששיברת"

הפסח – אקט של זהות

בארץ מצרים קם העם היהודי: על חירות ואחריות

In Egypt the Jewish People Were Born: On Freedom and Responsibility

קדושה נסתרת: שיר השירים וקודש הקודשים

חג האביב – חג ההתחדשות טבעית

מצה – על שום מה?

לראות עצמו

כנגד שלושה וארבעה בנים דברה תורה שבכתב

מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים ?